• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Istraživanje i zaštita

Ovdje su predstavljeni projekti članova Udruženja BIO.LOG i grupe za istraživanje vilinih konjica „Lestes“, kao i drugi projekti realizovani u BiH koji uključuju istraživanje i zaštitu vilinih konjica u kojima su učestvovali naši članovi.

 

pr wdaIIFauna vilinih konjica planinski staništa Bosne i Hercegovine II – 2017. godina

U 2017. godini realizovan je nastavak istraživanja visokoplaninskih staništa Bosne i Hercegovine. kojeg je takođe podržao Worldwide Dragonfly Association (WDA). Cilj ove faze istraživanja bio je istraživanje do sada neistraženih planinskih staništa ovih insekata na području Dinarida u BiH (Prenj, Velež, Vran), kao i monitoring prethodno identifikovanih staništa vrsta od konzervacijskog značaja na planinama Zelengora, Vranica, Čvrsnica i Šator.

Tokom istraživanja prikupljeni su novi podaci o vrstama Coenagrion ornatum, Coenagrion hastulatum, Aeshna juncea, Somatochlora metallica i Cordulegaster heros. Interesantno je da je na planini Šator na vrsti Sympetrum sanguineum zabilježena veliki broj mušica vrste Forcipomyia paludis. Ova mušica je povremeni ektoparazit vilinih konjica i hrani se hemolimfom iz krilnih vena ovih insekata, a ovaj nalaz predstavlja prvi podatak za ovu mušicu u visokoplaninskim staništima BiH. Prvi podaci o prisustvu ove vrste u BiH prezentirani su u radu koje je objavljen u 2017. godini i mogu se pročitati ovdje.

Pored vilinih konjica tokom terenskih istraživanja zabilježeno je i nekoliko interesantnih vrsta tvrdokrilaca, prije svega alspske strizibube (Rosalia alpina), bukove strizibube (Morimus asper funereus) i skarletnog plošnjaka (Cucujus cinnaberinus), kao i leptira apolona (Parnassius apollo) i četverotačkaste medonjice (Euplagia quadripunctaria). Radi se o vrstama od evropskog konzervacijskog značaja koje su zaštićene Evropskom Direktivom o staništima.

 

IMG 0164Istraživanje distribucije ugroženih i zaštićenih vrsta vilinih konjica u Federaciji BiH – 2017.-2018. godina

Ovo istraživanje realizovano je u okviru projekat Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine pod nazivom „Jačanje kapaciteta Odjeljenja za Prirodne nauke Zemaljskog muzeja BiH za potrebe inventarizacije biodiverziteta u Federaciji BiH“ kojeg sufinansira Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Uključuje provođenje terenskih istraživanja biološke raznovrsnosti Federacije BiH, prije svega ugroženih i zaštićenih vrsta u Federaciji BiH i vrsta zaštićenih međunarodnim sporazumima, kao i vrsta značajnih za identifikaciju područja za ekološku mrežu Natura 2000. Cilj je prikupiti nove podatke koji će pomoći kvalitetnijoj uspostavi zaštićenih područja, zaštiti vrsta i staništa i izradi Crvene liste i Liste zaštićenih vrsta FBiH. U okviru insekata posebna pažnja je posvećena prikupljanju podataka o vilinim konjicima u različitim staništima FBiH sa fokusom na najslabije istražena područja.

 

pr sutjeska jezeraFauna vilinih konjica planinskih jezera Nacionalnog parka Sutjeska – 2016. godina

Nacionalni park „Sutjeska“ najstariji je nacionalni park i područje sa najvišim stepenom biološke raznovrsnosti u BiH, a planinska jezera Zelengore predstavljaju jednu od najvećih prirodnih vrijednosti ovog područja. Ovim istraživanjem je bilo obuhvaćeno pet jezera koja se nalaze na teritoriji Parka: Orlovačko, Donje Bare, Gornje Bare, Crno i Bijelo jezero. Istraživanje faune vilinih konjica ovih jezera provedeno je u okviru projekta „Zaštićena područja za prirodu i ljude zapadnog Balkana" ("Protected Areas for Nature and People” (PA4NP) in the Western Balkans") u julu mjesecu 2016 godine.

Rezultat provedenih terenskih istraživanja faune vilinih konjica (Odonata) NP Sutjeska je ukupno 28 (29) registrovanih vrsta, što predstavlja 44 (45) % faune vilinih konjica BiH. Najznačajnije pronađene vrste su: Coenagrion hastulatum, Aeshna grandis, Aeshna juncea, Somatochlora metallica, Cordulegaster bidentata i Sympetrum flaveolum. Za neke od ovih vrsta (Coenagrion hastulatum i Somatochlora metallica) planinska jezera Zelengore jedino su poznato stanište u Bosni i Hercegovini, dok za Aeshna grandis i Aeshna juncea ova jezera predstavljaju najznačajnije stanište u BiH. Među registrovanim vrstama nalazi se i 25 vrsta zaštićenih u Republici Srpskoj.

Jezera visokoplaninskog područja Zelengore nastanjuju izolovane najjužnije populacije nekoliko vrsta čije je primamo rasprostranjenje u Centralnoj i Sjevemoj Evropi (npr. Coenagrion hastulatum, Aeshna juncea ili Somatochlora metallica), a za koje planinska jezera Zelengore predstavljaju jedno od najznačajnijih staništa u Dinaridima. Visokoplaninska staništa na našim planinama su često izolovana i teško pristupačna, zbog čega su sve do danas ostala gotovo potpuno neistražena. Nastavak istraživanja tek treba utvrditi punu vrijednost i značaj ovih staništa za faunu vilinih koniica BiH i Balkanskog poluostrva.

 

pr retencije savaIstraživanje vilinih konjica i Natura 2000 vrsta insekata retencionih područja Posavine – 2016. godina

Istraživanje vilinih konjica retencionih područja rijeke Save provedeno u okviru projekta „Biodiverzitet i značan prirodnih retenzija uz rijeku Savu“ kojeg je implementirao Centar za životnu sredinu, a finansirala Euronatur fondacija.

Provedenim istraživanjem retencionih područja rijeke Save u BiH identifikovano je 40 vrsta vilinih konjica, dok je na osnovu svih prikupljenih podataka ukupni broj vrsta zabilježen na ovim područjima, 49. Među ovim vrstama se nalazi 38 vrsta koje su zaštićene u Republici Srpskoj i četiri vrste od međunarodnog konzervacijskog značaja (Dodaci II i IV Direktive o staništima EU i Bernska Konvencija). Od ovog broja dvije vrste se nalaze na Dodatku II Evropske Unije, a dvije na Dodatku IV. Pored toga tri od ove četiri vrste su zaštićene i Bernskom Konvencijom.

 

pr wdaIFauna vilinih konjica planinski staništa Bosne i Hercegovine I – 2015.-2016. godina

Cilj ovog projekta kojeg je finansirala organizacija Worldwide Dragonfly Association (WDA) bio je prikupljanje podataka o fauni vilinih konjica visokoplaninskih staništa Dinarida na području Bosne i Hercegovine. Istraživanjem su bila obuhvaćena planinska jezera, bare i tresetna staništa planinskog planina Zelengora, Treskavica, Vranica, Šator i Čvrsnica na visinama iznad 1.300 m.

Glavni fokus istraživanja bila ja planina Zelengora na kojoj je registrovano ukupno 35 vrsta, što predstavlja 55 % faune ovog reda insekata u BiH. Jezera Zelengore najznačajnije su stanište vilinih konjica u planinskom regionu BiH. Na ovim jezerima je prisutno nekoliko vrsta čije populacije predstavljaju relikte na Balkanu i izuzetno su rijetke i ugrožene (ne samo u BiH, nego i u cijelokupnoj jugoistočnoj Evropi), a Zelengora za njih predstavlja jedno od malobrojnih i jedno od najznačajnijih staništa u ovom dijelu kontinenta. Za reliktne vrste Coenagrion hastulatum i Somatochlora metallica ova jezera su jedino poznato stanište u BiH, dok za Aeshna grandis i Aeshna juncea predstavljaju najznačajnija staništa u zemlji.

 

pr sutjeskaVilini konjici rijeka Sutjeska i Hrčavka u Nacionalnom parku Sutjeska – 2015. godina

U sklopu kampanje „Bitka za Sutjesku” kojoj je cilj zaustavljanje planova za izgradnju malih hidroelektrana u Nacionalnom parku „Sutjeska“, realizovano je naučno istraživanje kanjona rijeka Sutjeska i Hrčavka. U cilju da se dobiju novi podaci o stanju flore, faune i fungije ovog područja angažovali smo 21 stručnjaka koji su u periodu od 25. juna do 2. jula 2015. godine istraživali ove kanjone.

U okviru ovog kampa provedeno je i istraživanje faune vilinih konjica kanjona rijeka Sutjeska i Hrčavka.Na prostoru kanjona Hrčavke i Sutjeske registrovali smo ukupno 14 vrsta vilinih konjica. S obzirom da vilini konjici na području rijeke Hrčavke nisu nikada istraživani, a za rijeku Sutjesku postoji mali broj pojedinačnih nalaza, za većinu vrsta ovo je prvi podatak o njihovom prisustvu u ovim kanjonima. Ukupan broj registrovanih vrsta za kanjone Hrčavke i Sutjeske iznosi 17. S obzirom da se radi o vodotocima planinskog karaktera i da u kanjonima ovih rijeka gotovo potpuno odsustvuju staništa stajaćih voda, ovaj broj je vrlo visok. Pored vrsta karakterističnih za ove tipove staništa značajan broj primjeraka vrsta koje naseljavaju jezera i bare na Zelengori zabilježen je u oba kanjona, što ukazuje na to da su ova područja važna za njihovu ishranu i sazrijevanje i da ovdje provode značajan dio svog životnog ciklusa. Tokom ovog istraživanja registrovane su obje vrste roda Cordulegaster koje nasljevaju BiH, C. heros i C. bidentata

 

vijest 14Četvrti balkanski odonatološki sastanak (BOOM 2014) – 2014. godina

Balkanski odonatološki sastanak (Balkan OdonatOlogical Meeting ili skraćeno BOOM) predstavlja jedinstven regionalni naučni i edukativni program koji razvija i vodi grupa mladih istraživača i studenata iz zemalja zapadnog Balkana s glavnim ciljem uspostave regionalne saradnje u oblasti istraživanja i zaštite vilinih konjica i slatkovodnih staništa. Četvrti Balkanski odonatološki sastanak koji je održan u Bosni i Hercegovini zajednički su organizovali Udruženje BIO.LOG iz Sarajeva i Društvo za zaštitu prirodne baštine Arbor Magna iz Banja Luke uz veliku pomoć Slovenskog odonatološkog društva (SOD). Glavni dio susreta održanog u periodu 01.-08.08.2014. činilo je terensko istraživanje koje je u prvom dijelu obuhvatilo područje sjeverne Bosne, dok je drugi dio istraživanja sproveden na prostoru južne Hercegovine. Ove godine, 22 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Makedonije, Srbije i Slovenije su učestvovala na sastanku.

Tokom skupa, učesnici su obišli više od 60 lokaliteta i registrovali 47 vrsta vilinih konjica, što predstavlja više od 73% vrsta registrovanih u Bosni i Hercegovini. Jedan od važnijih ciljeva skupa bio je prikupljanje podataka o ugroženim vrstama vilinih konjica što je važno za bolje planiranje zaštite ovih insekata i njihovih staništa u BiH. Rezultati istraživanja uključuju podatke o do sada nepoznatim populacijama rijetkih i ugroženih vrsta, među kojima su Chalcolestes viridis, Erythromma najas, Cordulegaster heros, itd. Takođe, učesnici su tokom nekoliko dana predstavili i svoja odonatološka istraživanja i projekte u regiji.

Detaljni pregled rezultata istraživanja objavljen je u časopisu IDF-Reports i može se pogledati ovdje.

 

pr posavina idf

Fauna vilinih konjica Posavine u BiH sa posebnim naglaskom na vrste od evropskog konzervacijskog značaja – 2014. godina

Istraživanja faune Odonata Posavine proveden je tokom 2014. godine zahvaljujući podršci organizacije International Dragonfly Fund (IDF). Cilj projekta bilo je istraživanjefaune vilinih konjica ravničarskog područja sjeverne Bosne u cilju utvrđivanja prisustva i distribucije vrsta od nacionalnog i evropskog konzervacijskog značaja: Coenagrion ornatum, Gomphus flavipes, Cordulegaster heros i Epitheca bimaculata. Poznavanje distribucije ovih vrsta značajno za njihovu zaštitu, zaštitu njihovih staništa, kao i za provedbu zaštite vrste navedenih u dodacima Bernske Konvencije i Evropske Direktive o staništima na području BiH.

Tokom istraživanja prikupljeni u podaci o novim populacijama ovih vrsta Gomphus flavipes, Cordulegaster heros i Epitheca bimaculata na području sjeverne Bosne, a zabilježeni su i novi lokaliteti za nekoliko vrsta koje su do sada na ovom području bile izuzetno rijetke, poput vrsta Chalcolestes viridis i Erythromma najas

 

pr studentski kampIstraživanje faune Odonata BiH u okviru entomološke sekcije na Internacionalnim biološkim kampovima u Organizaciji Udruženja studenata biologije – 2011., 2014. i 2017. godina

Članovi Udruženja BIO.LOG i sekcije „Lestes“ do sada su učestvovali na tri biološka kampa u organizaciji Udruženja studenata biologije iz Sarajeva: Bjelašnica 2011., Sutjeska 2014. i Ruište 2017. godine. Tom prilikom prikupljeni su podaci o fauni vilinih konjica na ovim područjima i održana edukacija o vilinim konjicima, značaju ovih insekata u monitoringu stanja životne sredine i metodama njihovog istraživanja za veći broj učesnika ovih kampova. 

 

naslovna pr tekuciceFauna Odonata kraških potoka i rijeka južne Hercegovine – 2013. godina

Projekat je proveden tokom 2013. godine uz podršku organizacije International Dragonfly Fund (IDF). Cilj ovog projekta bilo je istraživanje faune vilinih konjica tekućica na području južne Hercegovine, prije svega u slivu rijeke Neretve, kako bi se prikupili podaci o distribuciji, ekologiji i vrstama u ovim staništima, sa posebnim fokusom na vrste Coenagrion ornatum, Caliaeschna microstigma i Cordulegaster heros.

Tokom istraživanja prikupljen veliki broj podataka, među kojima su i podaci za još neke interesantne vrste i podvrste koje nastanjuju ovo područje, poput: Calopteryx splendens balcanica, Chalcolestes sp., Ceriagrion tenellum, Platycnemis pennipes nitidula, Lindenia tetraphylla i Cordulegaster bidentata.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu IDF-Report, a rad možete pročitati ovdje

 

pr ruffIIIstraživanje i zaštita ugroženih vrsta vilinih konjica i njihovih staništa u Mediteranskoj regiji Bosne i Hercegovine  2013. godina

Ovaj projekat predstavlja drugu fazu istraživanja ugroženih vrsta vilinih konjica u BiH kojeg finansira Rufford Small Grants Foundation. U ovom projektu fokus istraživanja bilo je Mediteransko područje Hercegovine u kojem je identifikovano prisustvo najvećeg broja ugroženih vrsta BiH. 

U realizaciju projekta uključeni su i članovi Udruženja BIO.LOG koji su tokom juna mjeseca vršili istraživanje pupulacija Odonata u dolini rijeke Trebižat. Tom prilikom otkriveno je više novih lokaliteta za dvije ugrožene vrste, Caliaeschna microstigma i Cordulegaster heros, te prikupljeni interesantni novi podaci o distribuciji više vrsta ove grupe insekata na području Hercegovine. 

Više o projektu možete saznati na: http://www.rufford.org/projects/dejan_kulijer

 

pr cepfIIKraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba – 2013.-2015. godina

Udruženje BIO.LOG u saradnji sa Odonatološkim društvom Slovenije - SOD provodi projekat „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“. Projekat koji finansira Partnerski fond za kritično ugrožene ekosisteme (Critical Ecosystem Partnership Fund - CEPF) ima za cilj identifikaciju i zaštitu područja značajnih za zaštitu ugroženih životinjskih grupa na području parka prirode Hutovo blato i slivova rijeka Trebižat i Neretva.

U okviru projekta izrađena je studija distribucije vilinih konjica tri ključna područja za zaštitu biodiverziteta Mediterana u Bosni i Hercegovini provedenog u okviru projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“.  Tokom istraživanja utvrđeno je da ova područja uključuju važna staništa za tri vrste vilinih konjica od međunarodnog konzervacijskog značaja, prije svega od značaja za uspostavu mreže Natura 2000 u Bosni i Hercegovini, to su: Coenagrion ornatum, Lindenia tetraphylla i Cordulegaster heros. Na osnovu analize podataka i rezultata istraživanja identificirana su četiri područja koja zadovoljavaju uslove za uključenje u listu potencijalnih Natura 2000 područja za ove tri vrste vilinih konjica i date smjernice za bududa istraživanja i upravljanje ovim područjima u cilju dugoročne zaštite njihovih populacija u BiH. S obzirom da se C. ornatum i C. heros ne nalaze na referentnoj listi vrsta Mediteranskog biogeografskog regiona Evrope, ovaj prijedlog podrazumijeva i potrebu proširenja referentne liste Mediteranskog regiona. Također, analizom postojedeg prijedloga za uspostavu Natura 2000 mreže u BiH utvrđeni su značajni nedostaci u identifikaciji područja za viline konjice zbog čega je potrebna revizija prijedloga koja bi bila zasnovana sa relevantnim i aktuelnim naučnim podacima.

Više o projektu možete saznati na: http://karsthabitats.ba/

 

pr post ECOO2012Istraživanje Odonata BiH u okviru postkongresne ekskurzije II Evropskog odonatološkog kongresa – 2012. godina

U okviru II Evropskog odonatološkog kongresa (ECOO 2012), koji je održan u Beogradu od 2. do 6. jula 2012. godine organizovane su dvije postkongresne terenske ekskurzije, od kojih jedna na području Bosne i Hercegovina u periodu od 6. do 12. jula. Istraživanje je obuhvatilo 36 lokaliteta na području gotovo cijele zemlje, od Bijeljine na sjeveroistoku do Hutovog blata na jugu.

Registrovano je ukupno 52 vrste vilinih konjica što predstavlja 83% do sada poznate faune ovih insekata BiH. Najznačajniji rezultat su novi lokaliteti planinskih vrsta Somatochlora metallica i Coenagrion hastulatum na Zelengori, kao i prvi podaci o postajanju značajne populacije vrste Lindenia tetraphylla u Hercegovini. Registrovani su takođe i novi lokaliteti rijetkih i/ili zaštićenih vrsta Coenagrion ornatum, Ceriagrion tenellum, Caliaeschna microstigma, Cordulegaster heros i Selysiothemis nigra

Kompletne rezultate možete pogledati ovdje.

 

pr haljiniciStanje biodiverziteta prirodnog močvarnog područja Bistrik  2012. godina

Projekat je implementiralo Ornitološko društvo naše ptice, a finansirala opština Kakanj. U okviru ovog projekta urađena je studija koja je uključila analizu i pregled podataka o fauni vilinih konjica ovog malog močvarnog područja u srednjoj Bosni.

Ovom studijom je utvrđeno prisustvo 30 vrsta sistematski svrstanih u 15 rodova i 7 porodica. Za većinu vrsta utvrđeno je uspješno razmnožavanje na istraživanom prostoru, dok nekoliko vrsta ima svoje stanište na vodotocima u neposrednoj blizini močvarnog područja. Većina zabilježenih vrste je izuzetno brojna na području močvare Bistrik.

Prikupljeni podaci ukazuju na visok stepen diverziteta vilinih konjica i potvrđuju značaj malih močvarnih područja za očuvanje biodiverziteta ovih insekata.

 

DSCN5547Identifikacija područja značajnih za zaštitu ugroženih vrsta Odonata (vilinih konjica) u Federaciji BiH – 2012. godina

Projekat je realizovao Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine uz sufinansiranje Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH. Osnovni cilj ovog projekta bio je istraživanje faune vilinih konjica (Odonata) i utvrđivanje distribucije globalno ugroženih vrsta i njihovih staništa u Federaciji BiH u cilju njihove zaštite. Na području Federacije BiH do danas je registrovano šest vrsta Odonata zaštićenih evropskom Direktivom o staništima, odnosno ugroženo prema podacima Crvene liste Odonata Evrope, međutim njihovo rasprostranjenje i stepen ugroženosti je nepoznat.  S obzirom da još ne postoji Crvena lista vilinih konjica FBiH odnosno BiH ovaj projekat je omogućiti i prikupljanje podataka značajnih za procjenu ugroženosti ovih insekata na istraživanom prostoru. Identifikacija staništa ugroženih vrsta značajna je i za ispunjenje međunarodnih obaveza u zaštiti vrsta i staništa iz Annexa II i IV Europske Direktive o staništima, IUCN Crvene liste ugroženih vilinih konjica Europe i Crvene liste ugroženih vilinih konjica Mediterana.

Na osnovu rezultata projekta urađeni su i informativni i edukativna material (posteri, brošure) u cilju podizanja javne svijesti o bogatstvu i značaju zaštite Odonata i slatkovodnih staništa i njihovom održivom korištenju i upravljanju.

 

pr Popovo poljeIdentifikacija i promocija kraških polja u BiH kao močvara od državnog i međunarodnog značaja – 2012. godina

„Identifikacija i promocija kraških polja u BiH kao močvara od državnog i međunarodnog značaja“, s posebnim naglaskom na identifikaciju njihovog značaja za ptice, vodu i mogućnost razvoja lokalnih zajednica, ali i na opasnosti koje prijete da kraška polja izgube svoju funkciju, je projekat koji su realizovali Fondacija “EuroNatur” i Ornitološko društvo “Naše ptice” uz saradnju sa udruženjem “Naša baština” i Zemaljskim muzejem BiH. Ovaj projekat je finansijski podržan od strane fondacije “MAVA”.

Za potrebe projekta analizirani su podaci o distrubiciji vilinih konjica i dat pregled poznate distribucije u kraškim poljima BiH te provedeno nekoliko terenskih izlazaka u svrhu prikupljanja podataka. Većina kraških polja koja se nalaze u Bosni i Hercegovini su važna močvarna područja sa velikim diverzitetom slatkovodnih staništa. Nažalost, većina ovih staništa su još uvijek slabo istražena i nedovoljno zaštićena. Kao što je slučaj sa većinom drugih vrsta koje su prisutne u Bosni i Hercegovini, istraživanja vezana za viline konjice su još u početnoj fazi. Najveći broj vrsta je zabilježen u povremeno plavljenim poljima sa velikim diverzitetom slatkovodnih staništa.  Pregled podataka o kraškim poljima BiH sa podacima o fauni vilinih konjica možete pogledati ovdje.

 

pr ruff I

Istraživanje i zaštita vilinih konjica od evropskog konzervacijskog značaja i njihovih staništa u Bosni i Hercegovini – 2011.-2012. godina

Tokom ovog istraživanja registrovano je ukupno 57 vrsta sa 213 lokaliteta. Najznačajniji rezultat istraživanja je 27 novih lokaliteta za vrste od konzervacijskog značaja. Među njima su i prvi pronalasci vrste Gomphus flavipes u BIH. Ova NATURA 2000 vrsta registrovana je na tri lokaliteta uz rijeku Savu.

Svi prikupljeni podaci uključeni su u bazu podataka Odonata BiH koja je formirana u okviru ovog projekta. Tokom istraživanja prikupljeni su po prvi put u BiH i podaci o vrstama krpelja koji parazitiraju na Odonatama. Na osnovu rezultata projekta identifikovano je i 12 područja značajnih za zaštitu Odonata u BiH. 

U okviru ovog projekta pripremljena je i prva publikacija posvećena ovim insektima u BiH pod naslovom „Vilini konjici (Odonata) Bosne i Hercegovine“.

 

pr livanjsko

Istraživanje Odonata i njihovih staništa kraškog močvarnog područja Livanjskog polja – 2011. godina

Livanjsko polje predstavlja najveće plavno kraško polje u svijetu. Ovo polje površine 45,868 hektara karakteriše velika raznovrsnost površinskih i podzemnih slatkovodnih staništa, među kojima je i veliki broj privremenih vodenih staništa koja nastaju kao posljedica zimskog plavljenja polja.

Cilj ovog istraživanja bio je prikupiti podatke o distribuciji i ekologiji vrsta Odonata koje nastanjuju ova specifična i jedinstvena područja. Fokus su bile vrste od nacionalnog i evropskog konzervacijskog značaja i regionalno rijetke vrste. Ukupno je istraženo 34 lokaliteta i zabilježena 41 vrsta, što govori u prilog značaju slatkovodnih staništa kraških polja za brojne vrste vilinih konjica. Od ovog broja 25 vrsta je prvi put zabilježeno na području Livanjskog polja.

Najinteresantniji su pronalasci vrste Chalcolestes viridis (Vander Linden, 1825), rijetke vrste u BiH, kao i vrste sa Dodatka II Direktive o staništima EU, Coenagrion ornatum (Selys, 1850). Istraživanje Odonata Livanjskog polja je značajno i zbog toga što predstavlja prvo cjelovitije istraživanje faune vilinih konjica kraških polja u BiH.

Rezultati istraživanja objavljeni su u časopisu IDF-Report i možete ih pročitati ovdje.

 

pr modracIstraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šeričke bare i jezera Modrac – 2010.-2011. godina

Projekat pod nazivom "Istraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šeričke bare i jezera Modrac" finansiralo je Ministarstvo okoliša i turizma Federacije Bosne i Hercegovine a implementiralo Ornitološko društvo “Naše ptice”.

Cilj projekta bio je istraživanje biološke raznolikosti u jezerskim i močvarnim ekosistemima jezera Modrac i Šeričke bare i prikupljanje podataka o rijetkim i ugroženim staništima i vrstama ptica i drugih organizama, posebno vrstama navedenim u aneksima Direktive o staništima i Direktive o pticama Evropske unije, kao i definisanje prijedloga za konzervacijski status područja. Provedenim istrazivanjem na prostoru Seričke bare i jezera Modrac utvrđeno je prisustvo 30 vrsta vilinih konjica, što predstavlja gotovo 50% faune ove grupe insekata na prostoru BiH. Tokom terenskih istraživanja u okviru ovog projekta utvrđeno je prisustvo 28 vrsta, dok su dvije vrste poznate iz literaturnih podataka (Gomphus vulgatissimus), odnosno ranijih terenskih istraživanja (Orthetrum coerulescens). Od rijetkih vrsta vilinih konjica BiH na prostoru jezera Modrac i Šeričke bare identifikovane su dvije: Chalcolestes viridis i Erythromma najas.

Na osnovu preliminarnih rezultata istraživanja faune ptica i vilinih konjica kao indikatorskih grupa provedenog na prostoru Šeričke bare i jezera Modrac identifikovane su tri zone značajne za zaštitu ne samo ovih grupa životinja, nego i cjelokupnog biodiverziteta ovog prostora. 

 

 

Najnovije vijesti

Pripreme za izradu prvog atlasa distribucije vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Pripreme za izradu prvog atlasa distribucije vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Nastavljamo sa kartiranjem rasprostranjenja vilinih konjica i pripremama za izradu...

BOOM 2018 održan na Kosovu / BOOM 2018 held in Kosovo

BOOM 2018 održan na Kosovu / BOOM 2018 held in Kosovo

Osmi po redu Balkanski odonatološki sastanak - BOOM 2018, održan...

Objavljena publikacija o biodiverzitetu jezera Nacionalnog parka Sutjeska

Objavljena publikacija o biodiverzitetu jezera Nacionalnog parka Sutjeska

Centar za životnu sredinu je u septembru prezentovao rezultate istraživanja...

Kartiranje distribucije vilinih konjica BiH

Kartiranje distribucije vilinih konjica BiH

U cilju izrade prvog atlasa vilinih konjica BiH nastavljamo sa...

bio logo

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG