• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

Balkanski odonatološki sastanak (Balkan OdonatOlogical Meeting ili skraćeno BOOM)

BOOM predstavlja jedinstven regionalni naučni i edukativni program koji razvija i vodi grupa mladih istraživača i studenata iz zemalja zapadnog Balkana s glavnim ciljem uspostave regionalne saradnje u oblasti istraživanja i zaštite vilinih konjica i slatkovodnih staništa. Sastanak je posebno fokusiran na okupljanju mladih istraživača i studenata balkanskog regiona. Do sada je uspješno održano devet sastanaka (Slovenija 2011., Srbija 2012., Hrvatska 2013., Bosna i Hercegovina 2014., Makedonija 2015., Srbija 2016., Slovenija 2017., Kosovo 2018. i Hrvatska 2019. godine).

Ideja za saradnju u istraživanju vilinih konjica na Balkanu nastala je na Prvom Evropskom kongresu Odonatologa koji je održan u Portugalu u junu 2010. godine. Tada su učesnici iz nekoliko balkanskih zemalja izrazili spremnost za saradnju i istraživanja u cilju unapređenja poznavanja ovih ekološki izuzetno značajnih insekata na Balkanu, jednom od najmanje istraženih regiona Evrope. Već sljedeće godine, Slovensko Odonatološko Društvo (SOD) pretvorilo je ovu ideju u stvarnost i Balkanski Odonatološki sastanak (BOOM) je rođen.

Na dosadašnjim susretima učestvovalo je u prosjeku oko 20-25 učesnika, većinom mladih istraživača i studenata iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Finske, Holandije, Hrvatske, Italije, Kosova, Mađarske, Makedonije, Njemačke, Slovačke, Slovenije i Srbije.

BOOM 2011 Slovenija – izvještaj

BOOM 2012 Srbija – izvještaj

BOOM 2013 Hrvatska – izvještaj

BOOM 2014 Bosna i Hercegovina – izvještaj

BOOM 2015 Makedonija – izvještaj

BOOM 2016 Srbija – izvještaj

BOOM 2017 Slovenija – izvještaj

BOOM 2018 Kosovo – izvještaj (u pripremi)

BOOM 2019 Hrvatska – izvještaj (u pripremi)

BOOM 2020 Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Srbija – izvještaj (u pripremi)

BOOM 2021 Bosna i Hercegovina – izvještaj (u pripremi)

BOOM 2022 Srbija – izvještaj (u pripremi)

Članci i izvještaji sa BOOM sastanaka se redovno objavljuju u Erjavecia, biltenu Slovenskog odonatološkog društva (SOD) 

BOOM2011BOOM2012
BOOM2013BOOM2014
BOOM2015

 

 

BOOM2016 grouppic natpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOM 2017 ssm

 BOOM 2018

BOOM 2019 group sm1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Četvrti balkanski odonatološki sastanak (BOOM 2014)

Četvrti Balkanski odonatološki sastanak koji je održan u Bosni i Hercegovini zajednički su organizovali Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode BIO.LOG iz Sarajeva i Društvo za zaštitu prirodne baštine Arbor Magna iz Banja Luke uz veliku pomoć Slovenskog odonatološkog društva (SOD). Glavni dio susreta održanog u periodu 01.-08.08.2014. činilo je terensko istraživanje koje je u prvom dijelu obuhvatilo područje sjeverne Bosne, dok je drugi dio istraživanja sproveden na prostoru južne Hercegovine. Ove godine, 22 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Makedonije, Srbije i Slovenije su učestvovala na sastanku.

Tokom skupa, učesnici su obišli više od 60 lokaliteta i registrovali 47 vrsta vilinih konjica, što predstavlja više od 73% vrsta registrovanih u Bosni i Hercegovini. Istraživanje je rezultiralo dopunom poznavanja rasprostranjenja većine registrovanih vrsta. Do sada su u Bosni i Hercegovini registrovane 64 vrste vilinih konjica među kojima su dvije vrste koje su ugrožene u Evropi kao i šest vrsta zaštićenih Direktivom o staništima Evropske Unije. Jedan od važnijih ciljeva skupa bio je prikupljanje podataka o ugroženim vrstama vilinih konjica što je važno za bolje planiranje zaštite ovih insekata i njihovih staništa u BiH. Rezultati istraživanja uključuju podatke o do sada nepoznatim populacijama rijetkih i ugroženih vrsta, među kojima su Chalcolestes viridis, Erythromma najas, Cordulegaster heros, itd. Takođe, učesnici su tokom nekoliko dana predstavili i svoja odonatološka istraživanja i projekte u regiji.

BOOM 2014 group sm

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Balkan OdonatOlogical Meeting (BOOM)

The Balkan Odonatological Meeting represents unique regional research and educational program developed and lead by young researchers and students from West Balkan region with the main goal of the establishment of regional cooperation in research and protection of dragonflies and freshwater habitats and the education of future conservation leaders of the country and the region.

The Meeting is particularly focused on gathering young scientists and students from the Balkan region. So far nine successful Meetings were held (In Slovenia 2011, Serbia 2012, Croatia 2013, Bosnia and Herzegovina 2014, Macedonia 2015, Serbia 2016, Slovenia 2017, Kosovo 2018 and Croatia 2019).

The idea for the collaboration in dragonfly research in the Balkans was created at the First European Congress on Odonatology, held in Portugal in June 2010. During this event, participants from several Balkan countries have expressed willingness for cooperation and research to improve knowledge of these ecologically very important insects in the Balkans, one of the least explored regions of Europe.

The following year, Slovene Dragonfly Society (SOD) has turned this idea into reality and Balkan Odonatological Meeting (BOOM) was born.

Previous meetings were attended by an average of about 20-25 participants per each, mostly young researchers and students from Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatian, Finland, Germany, Hungary, Italy, Kosovo, Macedonia, Netherlands, Serbia, Slovakia and Slovenia.

BOOM 2011 Slovenia – report

BOOM 2012 Serbia – report

BOOM 2013 Croatia – report

BOOM 2014 Bosnia and Herzegovina – report

BOOM 2015 Macedonia – report

BOOM 2016 Serbia – report (Slovene language)

BOOM 2017 Slovenia – report (Slovene language)

BOOM 2018 Kosovo – report (in preparation)

BOOM 2019 Croatia – report (in preparation)

BOOM 2020 Bosnia and Herzegovina, Croatia, Slovenia, Serbia – report (in preparation)

BOOM 2021 Bosnia and Herzegovina – report (in preparation)

BOOM 2022 Serbia – report (in preparation)

Articles and reports from BOOM meetings are regularly published in Erjavecia, the bulletin of the Slovenian Odonatological Society (SOD) 

BOOM2011BOOM2012
BOOM2013BOOM2014
BOOM2015

 BOOM2016 grouppic natpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOOM 2017 ssm

 BOOM 2018

 

 

 

 

 

 BOOM 2019 group sm1

 

 

 

 

 

 

 

4th Balkan OdonatOlogical Meeting (BOOM 2014)

The Fourth Balkan Odonatological Meeting (BOOM 2014) that took place in Bosnia and Herzegovina from 1st to 8th August 2014 was organized by The Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG and the Natural Heritage Protection Society Arbor Magna together with Slovene Dragonfly Society (SOD).The main part of the meeting consisted of a field study in which the first part included the area of northern Bosnia, while the second part of the research was conducted in southern Herzegovina. This year, 22 participants from Bosnia and Herzegovina, Germany, Macedonia, Serbia and Slovenia joined the meeting.

During the meeting, participants visited more than 60 sites and registered 47 species of dragonflies, which represents more than 73% of the species registered in Bosnia and Herzegovina. The study resulted in an improvedknowledge of distribution of most species registered. So far in Bosnia and Herzegovina are registered 64 species of dragonflies, among which there are two species that are endangered in Europe as well as six species protected under the Habitats Directive of the European Union. An important aim of the meeting was to gather data on endangered dragonflies which is important for better planning of conservation of these insects and their habitats in Bosnia and Herzegovina. Research results include information about so far unknown populations of rare and endangered species, including Chalcolestes viridis, Erythromma najas, Cordulegaster heros, etc. Also, in these few days participants presented their Odonatological research and projects in the region.BOOM 2014 group sm

 

 

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG