• slider 1
 • slider 2
 • slidera 3
 • slide 4
 • slider 5
 • slider 6
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine
 • Grupa za istraživanje vilinih konjica Bosne i Hercegovine

sutjeska naslovnaVisokoplaninska staništa u Bosni i Hercegovini (BiH) su često izolovana i teško pristupačna, zbog čega je njihova fauna vilinih konjica sve do danas ostala gotovo potpuno neistražena. U radu „Fauna vilinih konjica (Odonata) planine Zelengora i Nacionalnog parka Sutjeska“ dat je prvi pregled faune vilinih konjica Zelengore i Nacionalnog parka Sutjeska, jednog od odonatološki najznačajnijih područja u zemlji. U fauni vilinih konjica Zelengore i NP Sutjeska registrovano je ukupno 35 vrsta, što predstavlja 55% faune ovog reda insekata u BiH. U rad su, uz podatke istraživanja provedenih u 2015. i 2016. godini, uključeni i neobjavljeni podaci autora prikupljeni između 2009. i 2014. godine, literaturni podaci te podaci muzejskih kolekcija Zemaljskog muzeja BiH. Prikupljeno je ukupno 457 nalaza sa 53 lokaliteta, od čega je preko 76% novih podataka. Prema broju lokaliteta najzastupljenije vrste na istraživanom prostoru su: Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (26), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (23), Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) (15), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 (15) i Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840) IMG 0073(14), dok su lokaliteti sa najvećim brojem vrsta: Orlovačko jezero (22), Gornje Bare (20) i Donje Bare (19). Ova jezera su ujedno i lokaliteti sa najvećim brojem ugroženih i zaštićenih vrsta. Najznačajnije pronađene vrste su: Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825), A. grandis, Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), Somatochlora metallica (Vander Linden,1825), Cordulegaster heros Theischinger, 1979, C. bidentata i Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).

Za reliktne vrste, C. hastulatum i S. metallica, planinska jezera Zelengore su jedino poznato stanište u BiH. Za vrste A. grandis i A. juncea ova jezera predstavljaju najznačajnija staništa u zemlji. Među registrovanim vrstama, 30 se nalazi na Crvenoj listi zaštićenih vrsta u Republici Srpskoj, a registrovane su i sve tri vrste navedene na Crvenoj listi Federacije BiH. Cordulegaster heros je vrsta sa Dodatka II i IV Direktive o staništima Evropske unije i ranjiva (VU) vrsta Mediterana.IMG 9906IMG 9822

 

 

 

 

 

 

 

----

PRELIMINARY REVIEW OF DRAGONFLY FAUNA OF MT. ZELENGORA AND NATIONAL PARK SUTJESKA PUBLISHED

Mountainous habitats in Bosnia and Herzegovina (BiH) are often isolated and difficult to access, which is why their dragonfly fauna has remained almost unexplored. The paper "Dragonfly (Odonata) fauna of the Zelengora Mountain and the National Park Sutjeska" presents the first review of the dragonfly fauna of Mt. Zelengora and Sutjeska National Park, one of the odontologically most significant areas in the country. A total of 35 species was registered which represents 55% of these species of insects in BiH. In addition to the data from the research conducted in 2015 and 2016, the authors' unpublished work between 2009 and 2014 is included in the paper, as well as the literature data and the data of the museum collections of the National Museum of Bosnia and Herzegovina. A total of 457 findings from 53 sites were collected, out of which over 76% of new data. According to the number of localities, the most common species in the research area are: Cordulegaster bidentata Selys, 1843 (26), Cordulia aenea (Linnaeus, 1758) (23), Aeshna grandis (Linnaeus, 1758) (15), Libellula quadrimaculata Linnaeus, 1758 Enallagma cyathigerum (Charpentier, 1840)(14), while the localities with the largest number are: Orlovačko jezero (22), Gornje Bare (20) and Donje Bare (19). These lakes are also the sites with the largest number of endangered and protected species. The most important species found are: Coenagrion scitulum (Rambur, 1842), Coenagrion hastulatum (Charpentier, 1825), A. grandis, Aeshna juncea (Linnaeus, 1758), Somatochlora metallica (Vander Linden, 1825), Cordulegaster heros Theischinger, 1979, C. bidentata and Sympetrum flaveolum (Linnaeus, 1758).

For relict species, C. hastulatum and S. metallica, Zelengora mountain lakes are the only known habitat in BiH. For A. grandis and A. juncea these lakes represent the most significant habitats in the country. Among the registered species, 30 are on the Red List of Protected Species in Republika Srpska, and three species are on the Red List of Federation of BiH. Cordulegaster heros is a species from Annexes II and IV of the Habitats Directive of the European Union and the vulnerable (VU) species of the Mediterranean region.

 

Uključite se

BOOM

Prijavite nalaz

Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode „BIO.LOG“
Ramiza Salčina 7, 71000 Sarajevo
ID broj: 4201858050006
bio.log.bih@gmail.com
Copyright © 2015-2017 BIO.LOG