Rufford projektne aktivnosti

Kroz Rufford Small Grant fondove članovi BIO.LOG udruženja vrše monitoring i provode kampanju za zaštitu šuma i šumskih staništa.

Potreba za racionalnim korištenjem prirodnih resursa upravo leži u spoznaji gubitka neponovljivog, živih bića i sistema u kojima su ista organizirana. Stoga treba staviti akcenat na zaštitu primarnih ekosistema, staništa koja predstavljaju najveći nivo integracije biotičke i abiotičke komponente. Preduslov za zaštitu bioloških vrsta jeste zaštita njihovih staništa.

Ciljna grupa u projektu su učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti Odsjeka za biologiju.

Članovi BIO.LOG su od 2014. godine održali veći broj radionica na temu zaštite vrsta i prirodnih staništa.