header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Uspješno završen Četvrti balkanski odonatološki sastanak – BOOM2014 / The Fourth Balkan OdonatOlogical Meeting successfully completed – BOOM2014

BOOM 2014 group photoČetvrti Balkanski odonatološki sastanak (BOOM) održan je u Bosni i Hercegovini, Prnjavoru (Sjeverna Bosna) i Blagaju (Hercegovina), od 01. do 08. avgusta. Sastanak su organizovali Udruženje za biološka istraživanja i zaštitu prirode - BIO.LOG i Društvo za zaštitu prirodne baštine Arbor Magna u saradnji sa Slovenskim odonatološkim društvom (SOD). Četvrti BOOM nastavlja tradiciju okupljanja odonatologa Balkana i Evrope u jednoj od balkanskih zemalja. Ove godine, 22 učesnika iz Bosne i Hercegovine, Njemačke, Makedonije, Srbije i Slovenije su učestvovala na sastanku. Većina su bili studenti biologije sa prostora zapadnoga Balkana.

BOOM 2014 značajno je doprinio sprovođenju ciljeva CEPF projekta „Kraška slatkovodna staništa: identifikacija i participativno planiranje očuvanja ugroženih vrsta beskičmenjaka i riba“ kojeg udruženja BIO.LOG i SOD provode u Hercegovini - osiguranju zaštite vilinih konjica i njihovih staništa; uspostavi mreže lokalnih i regionalnih istraživača i naučnika; kao i prikupljanju podataka o ugroženim vrstama i staništima u područjima ključnim za očuvanje biodiverziteta. Tokom dva dana, 22 odonatologa istraživala su slatkovodna staništa u dolini rijeke Neretve, vrućoj tački biodiverziteta mediteranske regije, te su na taj način učestvovali u provođenju CEPF projekta koji ima za cilj istraživanje i zaštitu ovih vrijednih staništa.

Istraživanje je rezultiralo novim značajnim opažanjima rijetkih i ugroženih vrsta, poboljšanju znanja o rasprostranjenju mnogih vrsta i značajanim brojem novih nalaza koji predstavljaju dopunu odonatološke baze podataka BiH. Sudionici su takođe predstavili svoja odonatološka istraživanja, istraživačke aktivnosti i odonatološke projekte u regiji.

 

The Fourth Balkan OdonatOlogical Meeting (BOOM) took place in Bosnia and Herzegovina, Prnjavor (North Bosnia) and Blagaj (Herzegovina), from 1st to 8th August. It was organized by the Society for Biological Research and Protection of Nature BIO.LOG and the Natural Heritage Protection Society Arbor Magna together with Slovene Odonatological Society (SOD). The Fourth BOOM continued tradition of gathering odonatologists from the Balkans and Europe in one of the Balkan countries. This year, 22 participants from Bosnia and Herzegovina, Germany, Macedonia, Serbia and Slovenia attended the Meeting. The majority were biology students from the west Balkans.

The BOOM 2014 Meeting significantly contributed the objectives of the CEPF project „Karst freshwater habitats: identification and participatory conservation planning of threatened invertebrate and fish species“ implemented by the BIO.LOG Society and SOD Society in Herzegovina region – to ensure the protection of dragonfly species and habitats; to establish a network of local and regional researchers and scientists; and to collect the data on threatened species and habitats in key biodiversity areas. For two days, 22 odonatologists investigated freshwater habitats in the Neretva river valley, biodiversity hotspot of the Mediterranean region, thereby supporting the implementation of the CEPF project on the research and protection of these valuable habitats.

The investigation resulted with new observations of rare and threatened species, improved knowledge of distribution of many species and significant number of new additions for the country dragonfly database. The participants also presented their work on dragonflies, current research activities and dragonfly projects in the region.