header

  • slika vrh 3
  • slika vrh 2
  • slika vrh 1
  • slika vrh 4
  • Platycnemis pennipes
  • Romulea bulbocodium
  • Tringa glareola - prutka migavica
  • Ursus arctos - mrki medvjed

Vijesti

Inventarizacija i kartiranje distribucije vrsta obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području ZP “Trebević”

trebevic 1Zahvaljujući podršci Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine u 2019. godini krećemo sa realizacijom projekta “Inventarizacije i kartiranja distribucije vrsta obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području Zaštićenog pejzaža “Trebević”.

Glavni cilj projekta je terensko istraživanje i prikupljanje podataka o prisustvu i distribuciji vrsta beskičmenjaka obuhvaćenih Direktivnom o staništima EU na području ZP “Trebević”, sa posebnim fokusom na vrste od značaja za uspostavu NATURA 2000 mreže u Bosni i Hercegovini, globalno ugrožene vrste i ugrožene vrste sa Crvene liste FBiH. Projekat se realizuje u saradnji sa Kantonalnom javnom ustanovom za zaštićena prirodna područja Katona Sarajevo.

trebevicZaštićeni pejzaž “Trebević” se nalazi u jugoistočnom dijelu Grada Sarajeva na teritoriji Općine Stari Grad Sarajevo i obuhvata površinu od 400,2 hektara. Dominantna staništa na prostoru ZP “Trebević” su šumska staništa s dominacijom crnogoričnih vrsta drveća zbog čega će projekat posebno biti fokusiran na šumske vrste, prije svega ugrožene saproksilne vrste tvrdokrilaca.